[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


                    

นายอดุลย์ เยาวเภท

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
O-NET
NT
LAS

<< พฤษภาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

Stats

 

 
เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
พอดี พองาม พอใจ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
22 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เเละรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ได้ร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 34
วันที่ 21 มีนาคม 2559 ครูปริญญา เศษศรี เป็นตัวแทนของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ได้ร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 34
มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบคัดลายมือ
วันที่ 21 มีนาคม 2559 ครูปริญญา เศษศรี มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบคัดลายมือ ปีการศึกษา 2558
คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปทัศนศึกษา ที่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปทัศนศึกษา ที่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว และ ดูลิง ที่ เขาฉกรรจ์
คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ไปทัศนศึกษา ที่วัดพระแก้ว และ สวนสัตว์ดุสิต
วันที่ 16 มีนาคม 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ไปทัศนศึกษา ที่วัดพระแก้ว และ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร ฯ
การสอบ การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
วันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้จัดการสอบ การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยมีคณะกรรมการคุมสอบ คือ ครูปัทมา เหลือนับ ครูเบญจมาศ เศษศรี และครูณฐสินี มาระโย
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนและคณะครู
ท่าน ดร.ไสว สารีบท ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนและคณะครู พร้อมทั้งได้เดินชมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
สอบ NT ป.3 และใช้ข้อสอบกลาง (ป.2,4,5 )
วันที่ 9 มีนาคม 2559จัดกิจกรรมสอบ สอบ NT ป.3 และใช้ข้อสอบกลาง (ป.2,4,5 ) โดยมีคุณครูคุมสอบจากโรงเรียนบ้านซับเจริญ ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญกับโรงเรียนในเครือข่ายมหาเจริญ
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญกับโรงเรียนในเครือข่ายมหาเจริญ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขาอ่างฤาไน " รักษ์ธรรมชาติ "
บุญประเพณี เทศน์มหาชาติและร่วมแห่พาพระเวสสันดรเข้าเมือง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมงานบุญประเพณี เทศน์มหาชาติ และร่วมแห่พาพระเวสสันดรเข้าเมือง ทำให้นักเรียนได้ซึมซับเรียนรู้ประเพณี
จัดสร้างแทงค์น้ำ
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดสร้างแทงค์น้ำเพื่อกักเก็บน้ำตาม"โครงการจัดเก็บน้ำสำหรับโครงการอาหารกลางวัน "
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม " เด็กดีที่เพื่อนรัก "
เรียนนอกห้องเรียนจากการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
คุณครูกนิษฐา รัตนะวงค์ พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เรียนนอกห้องเรียนจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

(บุคคลทั่วไปโพสต์ได้) เพิ่มประกาศใหม่   ดูทั้งหมด


เผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เสมาคุณธรรม
วันที่ 18 มกราคม 2557 นางปัทมา เหลือนับ ได้รับรางวัลเสมาคุณธรรม
ครูดีศรีสระแก้ว
วันที่ 18 มกราคม 2557 ครู 2 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีศรีสระแก้ว
เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 17 มกราคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับคำสั่งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หนึ่งแสนครูดี
วันที่ 16 มกราคม 2555 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก
วันที่ 25 มกราคม 2558 เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน
เด็กดีศรีสระแก้ว
วันที่ 10 มกราคม 2558 มีนักเรียนจำนวน 18 คน ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสระแก้ว
ผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพป.สก1)
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ สพป.สก เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-28 กันยายน 2557
ผลการแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน (เพลงมาร์ช)
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ได้เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
การเพาะเห็ดนางฟ้า
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเห็ดนางฟ้า และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า
การเลี้ยงปลาดุกอุย
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยปลาดุกอุย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกอุย
การปลูกมะนาววงท่อ
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ปรุงรสด้วยมะนาวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว
การเลี้ยงกบจัมโบ้
นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากการขายกบจัมโบ้ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบจัมโบ้
การเลี้ยงไก่ไข่
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไข่ไก่และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่

 .
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 27/8/2556
WebSite:: http://klongyai.org/

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว โทร. 037-542061
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
update 20 / 08 / 2556
ผู้ดูแลระบบ somjetoum@gmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ